AZE ENG RUS
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

     Azərbaycan xalqı özünün çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrini davam etdirərək, "Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında" Konstitusiya Aktında əks olunan prinsipləri əsas götürərək, bütün cəmiyyətin və hər kəsin firavanlığının təmin edilməsini arzulayaraq, ədalətin, azadlığın və təhlükəsizliyin bərqərar edilməsini istəyərək, keçmiş, indiki və gələcək nəsillər qarşısında öz məsuliyyətini anlayaraq, suveren hüququndan istifadə edərək, təntənəli surətdə aşağıdakı niyyətlərini bəyan edir: 
- Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyini, suverenliyini və ərazi bütövlüyünü qorumaq;
- Konstitusiya çərçivəsində demokratik quruluşa təminat vermək; 
- vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar edilməsinə nail olmaq; 
- xalqın iradəsinin ifadəsi kimi qanunların aliliyini təmin edən hüquqi, dünyəvi dövlət qurmaq; 
- ədalətli iqtisadi və sosial qaydalara uyğun olaraq hamının layiqli həyat səviyyəsini təmin etmək; 
- ümumbəşəri dəyərlərə sadiq olaraq bütün dünya xalqları ilə dostluq, sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşamaq və bu məqsədlə qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək. 
   Yuxarıda sadalanan ülvi niyyətlərlə ümumxalq səsverməsi - referendum yolu ilə bu Konstitusiya qəbul edilir .MÜNDƏRİCAT

BİRİNCİ BÖLMƏ: ÜMUMİ MÜDDƏALAR 
I fəsil. XALQ HAKİMİYYƏTİ 
II fəsil. DÖVLƏTİN ƏSASLARI 

İKİNCİ BÖLMƏ: ƏSAS HÜQUQLAR, AZADLIQLAR VƏ VƏZİFƏLƏR
III fəsil. ƏSAS İNSAN VƏ VƏTƏNDAŞ HÜQUQLARI VƏ AZADLIQLARI 
IV fəsil. VƏTƏNDAŞLARIN ƏSAS VƏZİFƏLƏRİ 

ÜÇÜNCÜ BÖLMƏ: DÖVLƏT HAKİMİYYƏTİ 
V fəsil. QANUNVERİCİLİK HAKİMİYYƏTİ 
VI fəsil. İCRA HAKİMİYYƏTİ 
VII fəsil. MƏHKƏMƏ HAKİMİYYƏTİ 
VIII fəsil. NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI 

DÖRDÜNCÜ BÖLMƏ: YERLİ ÖZÜNÜİDARƏETMƏ 
IX fəsil. BƏLƏDİYYƏLƏR 

BEŞİNCİ BÖLMƏ: HÜQUQ VƏ QANUN 
X fəsil. QANUNVERİCİLİK SİSTEMİ 


XI fəsil. KONSTİTUSİYADA DƏYİŞİKLİKLƏR 

XII fəsil. KONSTİTUSİYAYA ƏLAVƏLƏR 

KEÇİD MÜDDƏALARI